ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Centrul Teritorial de Învățământ Superior la Distanță Tulcea

Vă informăm că Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti organizează programul de studii universitare de licență la distanță „Economie Agroalimentară și a Mediului” Tulcea, cu o durată de trei ani. Cursurile se vor desfășura în zilele de vineri după-amiază și sâmbătă., la Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea.

Programul oferă numeroase avantaje viitorilor studenți, începând cu faptul că suntem singura facultate cu acest profil din România, iar domeniul este unul prioritar pentru dezvoltarea țării.

Oferim un număr de 50 de locuri cu taxă (3500 lei/an universitar). Se studiază discipline economice de bază și de specialitate, iar studiile se finalizează cu obținerea diplomei de „Licențiat în științe economice”.

Detalii pot fi solicitate la adresele de e-mail: eam@ase.ro sau eam.ase.ro@gmail.com.

Admiterea se face prin concurs pe baza eseului motivațional de alegere a Academiei de Studii Economice din București și a programului de licență Economie Agroalimentară și a Mediului, dar și pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat cu 70% şi media anilor de studii cu 30%.

Pentru înscriere, sunt necesare următoarele acte:

–          diploma de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) din care rezultă mediile anilor de studii în original, copii legalizate sau copii certificate conform cu originalul; absolvenţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea din iulie 2019 vor prezenta adeverinţa care atestă promovarea examenului național de Bacalaureat, în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister;

–          eseul motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune pentru fiecare limbă de predare a programelor din fişa de înscriere;

–          adeverinţa medicală tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;

–          copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere;

–          copia cărţii de identitate;

–          copia legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

–          declaraţie pe propria răspundere (document ce se completează în aplicația de înscriere) prin care candidatul declară că: (i) nu a fost exmatriculat pentru fraudă din ASE;  (ii) nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;

–          două fotografii ¾;

–          acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE. sau  Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea.

Director,

Centru ID Tulcea al A.S.E. București

Prof. Dr. Lucan Liviu

Close Menu