Flash Feed Scroll Reader

Perioada: 1999-2001

Activitatea/Proiectul: PROIECT DE DEZVOLTARE A ŞCOLILOR CU PROFIL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Participanţi: 6 profesori

Obiective: Dezvoltarea de curriculum;Elaborarea de manuale;Metode de predare-învăţare centrate pe elev

Aria curriculară: Tehnologii

Ţara parteneră: Austria

            Rezultate: – dotarea cu echipamente; – prestigiul ridicat al şcolii; – manuale „Economia întreprinderii” clasa a X-a; „Economia întreprinderii şi elemente de legislaţie” clasa a XI-a;

- dotarea agenţiei de turism –şcoală cu echipament de birotică; – dotarea laboratorului de tehnologie culinară cu obiecte de inventar

            Sursa/sursele de finanţare: Ministerul afacerilor externe Austria Kulturkontakt

 

Perioada: 29.04-06.05.2001

            Activitatea/Proiectul: VIZITA UNUI GRUP DE ELEVI ŞI PROFESORI DE LA  LICEUL HOTELIER SACRE COEUR DIN SAINT CHELY D’APCHER, FRANŢA, LA TULCEA

            Participanţi: 16 elevi şi 3 profesori

            Obiective: Cunoşterea în mod direct a gastronomiei româneşti; Realizarea unei comparaţii între instruirea practică a elevilor români şi cea franceză; Realizarea în practică a unor reţete specifice gastronomiei franţuzeşti

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – îmbogăţirea experienţei profesionale; – lărgirea orizontului profesional şi cultural; – dotarea bibliotecii şcolare cu un Larousse Gastronomic, dar şi cu alte cărţi de beletristică; -  schimburi de reţete  şi meniuri de bucătărie; – contactul cu obiceiurile, limba şi civilizaţia franceză; – achiziţionarea de materiale didactice; – creşterea reputaţiei instituţiei şcolare din care provin elevii

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 24.03-05.04.2002

            Activitatea/Proiectul: STRATEGII DE INSTRUIRE PRACTICĂ A ELEVILOR ROMÂNI ÎN FRANŢA LA LICEUL HOTELIER SACRE COEUR DIN SAINT CHELY D’APCHER

            Participanţi: 12 elevi şi 3 profesori

            Obiective: Consolidarea aptitudinilor şi competenţelor elevilor în domeniul hotelăriei; Creşterea perspectivelor de a găsi un loc de muncă mai bun; Dezvoltarea capacităţii de adaptare şi inserţie socială; Realizarea unei strânse legături între teorie şi practică; Creşterea perspectivelor de a găsi un loc de muncă mai bun

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – îmbogăţirea experienţei profesionale; – lărgirea orizontului profesional şi cultural; – dotarea bibliotecii şcolare cu un Larousse Gastronomic, dar şi cu alte cărţi de beletristică; -  schimburi de reţete  şi meniuri de bucătărie; – contactul cu obiceiurile, limba şi civilizaţia franceză; – achiziţionarea de materiale didactice; – creşterea reputaţiei instituţiei şcolare din care provin elevii

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 2001-2003

            Activitatea/Proiectul: TOURNET

            Participanţi: 540-600 elevi, 50-60 profesori

            Obiective: Creşterea importanţei învăţământului în şcolile pilot pentru industria turismului; Îmbunătăţirea competenţelor, stimularea interesului şi deschiderea oportunităţilor privind cooperarea regională;

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţări partenere: Austria-ţară coordonatoare, România, Bulgaria şi Albania   Rezultate: – creşterea prestigiului şcolii şi a importanţei învăţământului turistic în regiune; – creşterea calităţii actului educaţional prin folosirea dotărilor şi a metodelor moderne; – dotarea şcolii cu bucătărie modernă pentru îmbunătăţirea instruirii practice; – elaborarea de manuale şcolare, aprobate MECT: „Marketing turistic – clasa a XI-a şi a XII-a”; – elaborarea de materiale didactice suplimentare; – perfecţionarea cadrelor didactice care au participat la seminarii în domeniile: instruire practică, managementul proiectelor, marketing, tehnologia informaţiei, etc; – derularea de proiecte şcolare în cadrul cărora s-au organizat excursii de studiu, seminarii şi un ghid turistic pentru judeţul Tulcea

            Sursa/sursele de finanţare: Ministerul afacerilor externe Austria Kulturkontakt

 

Perioada: 16.06-29.06.2002

            Activitatea/Proiectul: FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE LIMBĂ STRĂINĂ

            Participanţi: 1 profesor limba engleză

            Obiective: – dezvoltarea influenţei orale în limba engleză; – noi tehnici de predare; – înţelegerea mediului socio-cultural englez

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare – lb. engleză

            Ţara parteneră: Anglia

            Rezultate: – elaborarea de materiale didactice suplimentare (mape de lucru); – teste de verificare a problematicii de gramatică şi vocabular

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 12.07-26.07.2004

            Activitatea/Proiectul: PREGĂTIRE INTENSIVĂ PENTRU PROFESORI FLE

            Participanţi: 1 profesor limba franceză

            Obiective: Contactul cu cercetarea pedagogică actuală; Însuşirea unor tehnici, metode noi de predare; Diversificarea metodelor deja folosite; Realizarea unui schimb de idei cu profesorii din lumea întreagă

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – noi metode de predareM – perfecţionarea metodologică în predarea gramaticii, vocabularului şi pronunţiei; – îmbunătăţirea abilităţilor TIC; – contactul cu obiceiurile, limba şi civilizaţia franceză

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 2004

            Activitatea/Proiectul: PERFECŢIONAREA FORMĂRII PROFESIONALE A ELEVILOR DE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ

            Participanţi: 4 elevi şi 1 profesor

            Obiective: Perfecţionarea procesului formării profesionale prin instruire practică la agenţii economici

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – ghidul activităţilor de instruire practică

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

 Perioada: 2004-2005

            Activitatea/Proiectul: STRATEGII DE INSTRUIRE PRACTICĂ A ELEVILOR ROMÂNI ÎN FRANŢA LA LICEUL HOTELIER SACRE COEUR DIN SAINT CHELY D’APCHER

            Participanţi: 12 elevi SAM, 2 maiştri instructori şi 1 profesor de limbă franceză

            Obiective: Perfecţionarea procesului de  formare  profesională folosind curriculum şi baza materială a partenerului

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – elaborarea unui dicţionar de conversaţie profesională; – creşterea eficienţei activităţii cadrelor didactice şi a interesului în procesul propriu de formare  

            Sursa/sursele de finanţare: Leonardo da Vinci

 

Perioada: 2004-2005

            Activitatea/Proiectul: WATER AND LIFE

            Participanţi: 5 profesori şi elevi

            Obiective: Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în şcoală; Promovarea conştiinţei interculturale; Creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală; Evidenţierea rolului apei şi a impactului asupra vieţii omului

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare; Ştiinţe; Om şi societate

            Ţara parteneră: Colegiul Economic- şcoală coordonatoare; Letonia; Finlanda

            Rezultate: Rezultate comune: CD jurnal proiect, carte bilingvă „Water and Life”; Rezultate proprii: CD „Obiceiuri şi tradiţii locale”, Pliant „Biodiversitatea Deltei Dunării”, Pliant „Ghidul Judeţului Tulcea

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 


Perioada: 2007

            Activitatea/Proiectul: STAGIU DE METODOLOGIE

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 2008

            Activitatea/Proiectul: STAGIU PEDAGOGIC INOVATOR

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 27.07-31.07.2009

            Activitatea/Proiectul: LANGUE, CULTURE ET CIVILISATION

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Obiective: Contactul cu cercetarea pedagogică actuală; Însuşirea unor tehnici, metode noi de predare; Diversificarea metodelor deja folosite; Realizarea unui schimb de idei cu profesorii din lumea întreagă

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 18.09.2009

            Activitatea/Proiectul: O ZI LA PARLAMENTUL EUROPEAN DE LA STRASBURG – concurs euroscola

            Participanţi: 16 elevi; 2 profesori limba engleza

            Obiective: Familiarizarea cu Parlamentul European

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Strasburg, Franţa

            Rezultate: - îmbogăţirea orizontului cultural; – îmbunătăţirea viziunii privind cultura şi spaţiul european

            Sursa/sursele de finanţare: FSE

 

Perioada: 26.10-30.10.2009

            Activitatea/Proiectul: ÎNVĂŢAREA PE TOT PARCURSUL VIEŢII

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Obiective: Dezvoltarea competenţelor lingvistice la elevi; descoperirea caracteristicilor strategice ale elevilor şi adaptarea strategiilor de predare la acestea; Identificarea unor tehnici de exploatare a documentelor audio, audiovizuale, scrise şi artistice; Familiarizarea cu noi activităţi metacognitive, de reinvestire şi de structurare; Conceperea de exerciţii de creativitate, de înţelegere şi de producere a mesajului oral.

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: - contact cu elementele de cultură franceză actuală şi autentică; – îmbogăţirea orizontului cultural; – îmbunătăţirea viziunii privind cultura şi spaţiul francez şi francofon

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

  • .