Flash Feed Scroll Reader

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Directorul Colegiului Economic ”Delta Dunării” Tulcea, prof. dr. Lucan Liviu, numit prin decizia Inspectoratului Școlar Județean Tulcea nr. 831/31.08.2018;

În temeiul:

 • Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011
 • Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 75/2005
 • Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie

pentru declanşarea procedurilor de evaluare internă;

Având în vedere prevederile:

 • HG 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 • Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr.5079/2016, art.79(2);
 • Hotărârea Consiliului profesoral din 11.10.2018;

 emite prezenta decizie:

  Art. 1. Se constituie COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN  EDUCAŢIE  din cadrul Colegiului Economic “Delta Dunării” Tulcea pt anul şcolar 2018-2019,  formată din:

 1. PROF. MOCANU CAMELIA  – director adjunct – coordonator al activităţii operative
 2. PROF. ANDREI DANIELA – membru
 3. PROF. MOCANU EUGENIA MARIA – membru
 4. PROF. BÂLEA DANIELA – membru
 5. PROF. CHESARU NICOLETA – lider de sindicat
 6. PROF. PURCHEREA LAURENŢA LILI – reprezentant al minorităţilor
 7. SICRIERU ANDREEA – cls. a X-a B  - preşedintele Consiliului Elevilor
 8. VÂLCU DUMITRU –   reprezentantul Consiliului Local
 9. CÂRLAN IULIANA –-   reprezentantul Comitetului de părinţi

Art. 2. Atribuţiile comisiei sunt următoarele:

 • Comisia dă baza tuturor informaţiilor disponibile, clarifică caracteristicile domeniilor şi criteriilor de asigurare a calităţii ( conform art.10), stabileşte direcţiile şi modalităţile de acţiune pt asigurarea calităţii şi le transpune sub formă de sarcini concrete  la nivelul tuturor structurilor şcolare implicate.
 • Organizează stagii de formare cu personalul implicat de asigurarea calităţii clarificând scopurile şi  modelele  de acţiune.
 • Elaborează  şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor pe evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art.10.
 • Elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei  în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor  beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.
 • Elaborează propuneri de  îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
 • Cooperează cu agenţia română  specializată  pt asigurarea calităţii cu alte agenţii  şi organisme abilitate sau instituţii  similare  din ţară sau străinătate potrivit legii.

 Art. 3. Programul managerial și graficul  de activitate al comisiei, va fi întocmit și prezentat conducerii colegiului, până la sfârșitul lunii oct. 2018.

Art. 4. Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă tuturor membrilor comisiei de către serviciul secretariat.

 

 

ANALIZA SWOT –

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

PUNCTE TARI

- Realizarea regulamentului de funcţionare;- Stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al comisiei;- Realizarea de noi proceduri;- Realizarea Raportului Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei pentru anul şcolar anterior;

- Realizarea Raportului Procesului de Autoevaluare;

- Realizarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2017 -2018;

- Realizarea unui program de întâlnire săptămânală cu membrii CEAC;

- Revizuire PAS.

PUNCTE SLABE

- Slaba promovare a comisiei în rândul elevilor, părinţilor, partenerilor;- Unele activităţi din cadrul planului de îmbunătăţire sunt în întârziere conform graficului stabilit anterior;- Aplicarea chestionarelor de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor;

- Reactualizarea avizierului CEAC situat lângă Cancelaria profesorilor din corpul A;

- Nu s-au realizat observările;

 

OPORTUNITĂŢI

- site-ul ARACIP şi al ISJ-ului pentru consultare şi informare;- Colaborarea dintre membrii comisiei;- Dorinţa de perfecţionare a competenţelor impuse de legea asigurării şi evaluării calităţii;

- Acces informaţional ;

- Existenţa resurselor materiale;

AMENINŢĂRI

-  lipsa propunerilor şi iniţiativelor personale ale cadrelor didactice pentru optimizarea procesului instructiv – educativ, privind calitatea în educaţie;

- lipsa timpului – toţi membrii comisiei sunt implicaţi şi în alte activităţi sau au şi alte sarcini

 

 

 • .